Ez a támogatás maximum 3 millió forintot jelent a családok számára, mely napelemes rendszerre, fűtéskorszerűsítésre is felhasználható. Legfontosabb tudnivalók:
✔️ 2021 január 1-én lép hatályba
✔️ a felújítási költségek 50%-ra használható fel, maximum 3.000.000 forintig, melyet számlával kell igazolni
✔️ anyagköltség és munkadíj is elszámolható
✔️ legalább egy olyan gyermek után vehető igénybe a támogatás, aki a családdal él.

Részletek:

A KORMÁNY 518/2020. (XI. 25.) KORM. RENDELETE A GYERMEKET NEVELŐ CSALÁDOK OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

 • bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.  Alapvető  rendelkezések

 

 1. (1) A  gyermeket  nevelő  családok  lakhatási  körülményeinek  javítása,  a  hazai  lakásállomány   megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.
 • A támogatás költségvetési fedezetét a központi költségvetés„Lakástámogatások” előirányzata biztosítja.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

 1. (1) E rendelet alkalmazásában
  1. felújítás: a §-ban meghatározott építési tevékenységek;
  2. gyermek: az igénylő

a) magzata a várandósság betöltött hetét követően, valamint

b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki

ba) a életévét még nem töltötte be, vagy

bb) a életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,

c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;

igénylő: az a

a) magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

b) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló

nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a támogatás iránt kérelmet nyújt be;

 1. lakás: Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei;
 2. megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül;
 3. mozgáskorlátozott személy: a  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.  )  Korm.  rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés 14. pontja szerinti mozgáskorlátozott személy.

(2)   Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

 

Forrás/bővebben: M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 259. szám