aszf

TÜZÉPKER KFT.

Általános Szerződési Feltételei

Érvényes: 2015. augusztus 28. napjától

1. Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a TÜZÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-064421, Székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 65., Adószám: 10645217-2-13.) a Tüzépker Kft. (2330 Dunaharaszti, Némedi út 65.), továbbiakban Eladó, a Vevők részére áruértékesítést végez, és a felek között létrejött Adásvételi Keretszerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Jelen feltételek a Tüzépker Kft.-vel jövőben megkötött minden ügyletre vonatkoznak. A Tüzépker Kft. Általános Szerződési Feltételeinek mindenkor hatályos változata megtekinthető Eladó www.wtuzep.hu megnevezésű weboldalán, amely oldalon közzétételre kerülnek az esetleges módosítások is. A Tüzépker Kft. indokolás nélkül jogosult a megrendeléstől és/vagy a szállítástól kötelezettség nélkül elállni amennyiben Vevő nem teljesíti az irányába fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy amennyiben Vevőről olyan információ jut Eladó birtokába, amely megkérdőjelezi Vevő fizetőképességét. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, Eladó biztosítja, hogy azokat a Vevők az Eladóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék. Eladó tájékoztatja Vevőket, hogy a szerződés nyelve a magyar.

2. Megrendelés

Az Eladó által forgalmazott termékek listáját és nettó egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Az árak ÁFA nélkül értendők. Amennyiben a Tüzépker Kft. ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, Tüzépker Kft. által kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni. A Tüzépker Kft. fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 5%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, ill. az árlista változásokat a szállításkor áraiban érvényesítse. Az árak nem tartalmazzák a raklapdíj összegét, amely mindenkor a vonatkozó árlista szerint kerül kiszámlázásra. Eladó külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, lerakodását, és daruzását. Eladói áruszállítás esetén Vevő köteles megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik. Egyedi megrendelés esetén fenntartjuk a jogot az áruérték egyedileg meghatározott százalékának foglaló címén történő bekérésére. Amennyiben Vevő a foglalót megfizeti, de a megrendelt terméket Eladó értesítésétől számított 8 napon belül nem szállítja el Eladó telephelyéről, abban az esetben Eladó nem kötelezhető a foglaló visszafizetésére. Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban, levélben, telefaxon, vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség kizárólag Vevőt terheli. Vevő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a postai átfutási időre és Eladó írásos visszaigazolási kötelezettségére, valamint az üzletmenetben szokásos szállítási határidőkre.

3. Fizetési feltételek

Eladó – abban az esetben, amikor Vevő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában küldi meg Vevő részére. Amennyiben Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Eladó a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza. Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles Eladó bankszámlájára átutalni. Eladó és Vevő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Eladó az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot. Ha Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, úgy valamennyi halasztott határidejű számlája azonnal esedékessé válik. Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Vevő a fizetési késedelem minden megkezdett napjára – amennyiben azt az egyedi megállapodásban másként nem szabályozzák – évi 20%-os késedelmi kamatot köteles Eladó részére megfizetni, köteles továbbá – vállalkozások között – megfizetni a Ptk. 6:155.§ (2) bek. szerinti negyven euró behajtási költséget, valamint Eladónak az igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is. Az Adásvételi Keretszerződésben foglaltak szerint Eladó a Vevő részére hitelkeretet biztosíthat, az abban megjelölt feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt termékek bruttó értéke. Ha Vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig Eladó jogosult a megrendelést visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben Eladói, vagy bármely egyéb információs forrásból Eladó tudomására jut, hogy Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Eladó fizetési biztosítékot jogosult kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztása Eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, úgy haladéktalanul értesíti Eladót. Amennyiben a Vevő ezen értesítési kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó károkat Eladó jogosult Vevővel szemben érvényesíteni. Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén – Eladó választása szerint – Vevő köteles a tartozás kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt tartozás elismerést és fizetési kötelezettség vállalást tenni, vagy a fizetés biztosítására bankgaranciát nyújtani.

4. Szállítási feltételek

4.1. “Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Tüzépker Kft. jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

4.2. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Eladó nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről Vevő visszavonhatatlanul lemond.

4.3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A Vevő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig raktározzuk, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosultak vagyunk az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.

4.4. A Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, a Eladó képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak. Eladó a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. Eladó a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

5. Kockázatviselés

Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru, raktárunkból történő kiadásáig terjed. Szállítással vállalt értékesítés esetén Vevő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. A Vevő által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért kizárólag Vevő felel. Vevő köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás és bárminemű kárért a Vevő köteles anyagi felelősséget vállalni.

6. Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszernek (EKÁER) való megfelelés

Vevő köteles betartani az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet által szabályozott EKÁER rendszerben foglaltakat. Ennek megfelelően az EKÁER nyilvántartást, bejelentést a jogszabályoknak megfelelően határidőben köteles elvégezni. Eladó kizárja minden olyan felelősségét, amely a Vevő EKÁER bejelentéssel kapcsolatos mulasztásáért, téves bejelentéséért keletkezett. Vevő köteles az igényelt EKÁER számot a lerakodását követően a rendszerben lezárni, amennyiben a lerakodást követően a lerakodás tényéről és annak időpontjáról nem tájékoztatja Eladót, úgy Eladó a szállítást követő 3. napon az EKÁER számot automatikusan lezárja.

7. Tulajdonjog fenntartása

Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja (Ptk. 6:216. §). A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg. Dologegyesülés esetén Eladónak résztulajdona keletkezik. A Vevő a szállítási szerződés aláírásával Eladóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből a Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy a Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Eladó – Vevő téves megrendelése esetén – kizárólag csak eredeti és sértetlen csomagolású termékeket vásárol vissza, a visszavásárlási ár az eredeti ár 90 %-a, tekintettel arra, hogy Eladó 10%-os feldolgozási díj levonására jogosult. Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Eladó termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő a Eladó termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

8. Szavatosság

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi reklamáció esetén a Eladó köteles a reklamációt 48 órán belül a gyártó felé továbbítani. Ha Eladó a teljesítéshez fuvarozót, vagy szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

9. Adatvédelem

Eladó a Vevő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el. Eladó a Megrendelő által a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatait kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja. Minden résztvevőnek joga van, helyesbíttetni vagy töröltetni bármely, akár az összes általa megadott információt. Kivételt képeznek a számla tőpéldányai, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelező megőrzési kötelezettséget ír elő. Eladó az adatokat az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adhatja át. Kivételt képez olyan harmadik személy, aki Eladó alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során. Az alvállalkozóra Az Eladóra vonatkozó adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottak mellett pl. elektronikus hirdetés, hírlevél küldése céljából is felhasználhatja. Eladó törekszik a lehető legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával megvédeni a Megrendelő által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. Vegyes, záró rendelkezések

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Vevő illetve Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejártát követően a Eladó jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelését nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Eladó jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatja. Eladó az Általános Szerződési Feltételekben esetlegesen bekövetkező módosításokról elektronikusan értesíti Vevőt, mely értesítést a Adásvételi Keretszerződésben megadott E-mail címre küld meg. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Eladó és Vevő, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Eladó tájékoztatja Megrendelőt, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06-1-488-2186
Telefon: 06-1-488-2131

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
Jöjjön el hozzánk barkácsáruházainkba és tüzéptelepeinkre, munkatársaink segítenek Önnek! Barkácsáruházaink, tüzéptelepeink elérhetőségei: ide kattintva!

Barkácsáruházaink és tüzéptelepeink pontos elérhetőségekért kattintson a kis zöld ikon egyikére:

Jöjjön el hozzánk barkácsáruházainkba és tüzéptelepeinkre, munkatársaink segítenek Önnek! Barkácsáruházaink, tüzéptelepeink elérhetőségei: ide kattintva!
 • Tekintse meg a Leier tavaszi termékkínálatát
  Legyen szó térkövezésről, új, modern kéményrendszerről, vagy minőségi falazóelemről, a Leier most is jó választás az építkezésekhez és tavaszi felújításokhoz! Jöjjön el hozzánk barkácsáruházainkba és…
 • 60 MÁSODPERC Pisztolyos Ragasztóhab
  60 MÁSODPERC Pisztolyos Ragasztóhab Egykomponensű poliuretán hab, mely a levegő nedvességtartalom hatására szilárdul meg. A hab az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelően lett előállítva. Nem igényel támasztókat…
 • Gipszkarton profil a KNAUF kínálatából
  Kattintson és nézze meg milyen gipszkarton profil kapható nálunk! Jöjjön el hozzánk barkácsáruházainkba és tüzéptelepeinkre, munkatársaink segítenek Önnek! Barkácsáruházaink, tüzéptelepeink elérhetőségei: ide kattintva! Barkácsáruházaink és…
 • Hőszigetelés mindenkinek: trendi lapostető – kockázatokkal
  Hőszigetelés mindenkinek: trendi lapostető – kockázatokkal Szakemberek szerint az otthoni energiaveszteség legalább feléért nem a megfelelően hőszigetelt falak (30%-ban) és a tető felelős (20%-ban). Nem…
 • Steinfix Térburkolat rögzítő rendszer az új térkőszegély
  Hamarosan vége a kerti betonszegélyek egyhangú világának. Helyette olyan szegélyt mutatunk, amely időnyereséget, jobb műszaki megoldásokat, szebb megjelenést, és könnyebb javíthatóságot biztosít Jöjjön el hozzánk…
 • Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan Leier térkövekkel
  Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki,…
 • VELUX Standard Plus tetőtéri ablakok
  A minőség: nyugalom – Standard Plus tetőtéri ablakok azoknak, akik hajlandóak kicsit többet áldozni az energiatakarékosságra és a jobb komfortérzetre. Jöjjön el hozzánk barkácsáruházainkba és…
 • Vakolatok – belső falfelületeink és homlokzataink arca
  Vakolatok – belső falfelületeink és homlokzataink arca Falfelületeink végső megjelenését alapvetően meghatározzák a vakolatok. Esztétikus és építészetileg igényes felületek viszont csak úgy alakíthatóak ki, ha…
 • Faldekoráció ötletek kő és kő hatású, természetes és dekor burkolatokkal
  Faldekoráció ötletek kő és kő hatású, természetes és dekor burkolatokkal A különböző természetes kő és tégla ill. ezek megjelenését és hatását visszaadó dekor falburkolatok a…
Pénztáros Dabas

Áruházi eladót keresünk Dabasra!

A Tüzépker Kft. Dabason található építőanyag kis-és nagykereskedelemmel foglalkozó Áruházába felvételt hirdet több osztályra áruházi eladó- pénztáros munkakörbe.

Jelentkezésüket kérjük fényképes önéletrajz valamint egy hozzávetőleges fizetési igény megjelölésével küldjék el.

A főbb feladatok közé a beérkező vásárlók tájékoztatása, eligazítása és az árukezelés is hozzá tartozik.

Szakmunka Bolti eladó, Pénztáros Teljes munkaidő

Elvárások:

1-3 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:

Nem igényel nyelvtudást

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

2370 Dabas Pusztatemplom utca 1.

EGYÉB JUTTATÁSOK:

mobiltelefon,szakmai tréningek

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Sofőr XVII. kerület

Sofőr – XVII. kerület

A Tüzépker Kft. telephelyére felvételt hirdet sofőr-áruszállító munkakörbe.
C kategóriás jogosítvány és GKI kártya megléte feltétel, darukezelői végzettség előny (elvégzésében segítünk).
Jelentkezésüket fényképes önéletrajz formájában várjuk fizetési igény megjelöléssel.

Elvárások:

C kategóriás jogosítvány
Érvényes darukezelői engedély
Pontos, precíz és önálló munkavégzés

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Változó

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Nyílászáró értékesítő Dunaharaszti

Értékesítő kollégát keresünk

A Tüzépker Kft. Dunaharasztin található telephelyére felvételt hirdet nyílászáró értékesítő munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása és tájékoztatása
Árajánlatok készítése
Rendelések nyomon követése
Ha az idő engedi, polcok töltése

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett tapasztalat

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

1152, Budapest Pázmány Péter u. 9-27.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Targoncás árukiadó XV. kerület

Targoncás árukiadó

A Tüzépker Kft. Budapest XV. kerületi telephelyére felvételt hirdet targoncás árukiadó munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis-, és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása
Beérkező áruk átvétele
Áru pakolás kézzel és targoncával

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Építőanyag ismeret

Szükséges végzettség:

OKJ Targonca vezetői engedély

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

1152, Budapest Pázmány Péter u. 9-27.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Targoncás árukiadó XVII. kerület

Targoncás árukiadó

A Tüzépker Kft. Budapest XVII. kerületi telephelyére felvételt hirdet targoncás árukiadó munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis-, és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása
Beérkező áruk átvétele
Áru pakolás kézzel és targoncával

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Építőanyag ismeret

Szükséges végzettség:

OKJ Targonca vezetői engedély

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

1174, Budapest Szabadság u. 21.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Targoncás árukiadó Dunaharaszti

Targoncás árukiadó

A Tüzépker Kft. Dunaharaszti áruházi telephelyre felvételt hirdet targoncás árukiadó munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis-, és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása
Beérkező áruk átvétele
Áru pakolás kézzel és targoncával

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Építőanyag ismeret

Szükséges végzettség:

OKJ Targonca vezetői engedély

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2330, Dunaharaszti Némedi út 65.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Területi képviselő

Területi képviselő

Feladatok:

Meglévő partnereinkkel történő folyamatos kapcsolattartás
Ajánlatok feldolgozása és továbbítása
Új partnerek keresése, kapcsolataink bővítése

Elvárások:

Pontos Precíz munkavégzés
Megfelelő kommunikációs készség
Lojalitás és megbízhatóság
Hasonló területen szerzett tapasztalat

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Építőanyag ismeret

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

Rugalmas munkavégzési hely – Pest megye

Egyéb juttatások:

céges autó
mobiltelefon
szakmai tréningek

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Kereskedelmi asszisztens Dunaharaszti

Kereskedelmi asszisztens

Feladatok:

Kereskedelmi vezető napi munkájának a segítése
Árajánlatok, megrendelések készítése
Napi szintű kommunikáció a beszállítókkal
Esetenként a területi képviselő munkájának a segítése

Elvárások:

Legalább 1-3 év korábbi munkakörben szerzett tapasztalat
MS programcsalád ismerete
Agilis szemlélet
Pontos, precíz és önálló munkavégzés

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2330, Dunaharaszti Némedi út 65.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Értékesítő Érd

Értékesítő kollégát keresünk

A Tüzépker Kft. Érden található telephelyére felvételt hirdet építőanyag értékesítő munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása és tájékoztatása
Árajánlatok készítése
Rendelések nyomon követése
Ha az idő engedi, polcok töltése

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett tapasztalat

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2030, Érd Sárd u. 32.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely!

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Értékesítő Dunaharaszti

Értékesítő kollégát keresünk

A Tüzépker Kft. Dunaharasztin található építőanyagtelepére felvételt hirdet építőanyag értékesítő munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása és tájékoztatása
Árajánlatok készítése
Rendelések nyomon követése
Ha az idő engedi, polcok töltése

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett tapasztalat

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2330 Dunaharaszti, Némedi út 65.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely, céges mobiltelefon, képzéseken részvétel

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Irodai adminisztrátor Dunaharaszti

Irodai adminisztrátort keresünk

A Tüzépker Kft. Dunaharasztin található építőanyagtelepére felvételt hirdet irodai adminisztrátor munkakörbe. 

Fealadatok jelent:

Beérkező postai levelek szétválogatása kézi és gépi archiválása
Bejövő számlák rögzítése
Egyéb irodai adminisztrációs feladatok

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett tapasztalat
Építőanyag ismeret

Elvárások:

A tökéletes jelölt igényes önmagára és környezetére
Vidám és mosolygós, aki szeret és akar is dolgozni, tanulni és fejlődni
Az adminisztrációs munka magas fokú precizitást és pontosságot igényel

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2330 Dunaharaszti, Némedi út 65.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely, céges mobiltelefon, képzéseken részvétel

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen.

×
Értékesítő XV. kerület

Értékesítő kollégát keresünk

A Tüzépker Kft. XV. kerületben található építőanyag telepére felvételt hirdet építőanyag értékesítő munkakörbe. Több, mint 25 éve foglalkozunk építőanyag kis és nagykereskedelemmel, ezért a vevők kiszolgálásának minősége elsődleges számunkra.

Fealadatok jelent:

Vásárlók és partnerek kiszolgálása és tájékoztatása
Árajánlatok készítése
Rendelések nyomon követése
Ha az idő engedi, polcok töltése

Az állás betöltésénél előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett tapasztalat

Szükséges tapasztalat:

1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:

2330 Dunaharaszti, Némedi út 65.

Amit kínálunk:

Hosszútávú stabil munkahely, céges mobiltelefon, képzéseken részvétel

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és fizetés igény megjelöléssel az info@wtuzep.hu címen vagy személyesen a XV. kerületi telepünkön!

×